Public
Authored by ctmltw7

Cách chuyển PDF sang Excel

Định dạng tập tin .PDF là cách thức an toàn và được các bạn chọn lựa rộng rãi nhất khi in 1 tài liệu. Tỉ dụ lúc khiến xong Báo cáo trên Excel muốn gửi biểu dòng đi mà ko làm cho mất định dạng, thiết kế ban đầu người mua thường chuyển sang định dạng .pdf. Không những thế khi cần chỉnh sửa lại hoặc bổ sung thêm nội dung chẳng thể thực hiện trên PDF bắt buộc phải chuyển đổi về định dạng ban đầu. Bài viết dưới đây chỉ dẫn chi tiết tới Các bạn bí quyết chuyển đồi định dạng PDF sang Excel.

tỉ dụ với file PDF sở hữu cất bảng dữ liệu:

Cách chuyển đồi định dạng PDF sang Excel

có 2 cách để chuyển đổi định dạng PDF sang Excel:

  • tiêu dùng phần mềm Online

  • Cài đặt phần mềm trên máy của bạn và chuyển đổi

một. Dùng phần mềm Online chuyển PDF sang Excel có đầy đủ trang Online giúp bạn chuyển đổi PDF sang Excel như: Smallpdf.com, convertio.co, freepdfconvert.com… Ở đây giới thiệu tới Các bạn bí quyết chuyển PDF sang Excel online trên trang Smallpdf.com

Bước 1: tầm nã cập vào trục đường link: https://smallpdf.com/pdf-to-excel giao diện trang web hiển thị kích chọn Choose file để chọn lựa file cần chuyển đổi:

image

Bước 2: chọn lựa con đường dẫn tới file cần chuyển đổi định dạng:

image

Bước 3: File dữ liệu được upload lên trang web:

image

Bước 4: Sau lúc file được tải lên web công đoạn chuyển đổi được thực hiện. Thời gian chuyển đổi định dạng PDF sang Excel nhanh hay chậm phụ thuộc dung lượng file dữ liệu:

image

Bước 5: quá trình chuyển đổi từ pdf sang excel thành công kích chọn Download file để vận chuyển file đã chuyển đổi về máy:

image

File dữ liệu đã chuyển đổi trong khoảng định dạng PDF sang Excel:

image

Edited
vngg.net 2.81 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment