Public
Authored by liệt dây thần kinh số 7 nguy hiểm

Chữa rụng tóc,bạc tóc sớm bằng đông tốt nhất tại tphcm

Sau 10 năm, tóc của tôi đã hồi xuân và không còn bị rụng nữa. Phòng khám Y học cổ truyền Sài Gòn là nơi mà mình đã chọn sau khi chữa trị nhiều nơi. Và nơi đây đã chữa khỏi cho mình, đúng là đông y số 1.

Tóc là 1 tổ chức biệt hóa, một trong những phần phụ của thượng bì nhiễm chất sừng & sắc tố da (Melanin). Bình thường trên 40 tuổi tóc mới bắt đầu bạc, do mất sắc tố, gốc tóc bị teo tóp, lòng chứa các bọng khí gây tắc chân tóc, dẫn đến triệu chứng rụng tóc dần and bạc tóc. Black color của tóc là bộc lộ của tình trạng sức khỏe xuất sắc, tinh thần dễ chịu, nội tiết điều độ, khung người được cung cấp không thiếu những nhân tố vi lượng như đồng, kẽm... Tuy nhiên có nhiều người tình trạng sức khỏe tốt, đang giới hạn tuổi thanh xuân mà mái đầu đã điểm hoa râm (xuất hiện nhiều tóc bạc) y học gọi là chứng tóc bạc sớm.

Edited
5 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment