Public
Authored by xoiche

Cách cúng đầy tháng cho bé gái như thế nào?

Trong phong tục tập quán từ trước đến nay của ông bà ta để lại thì trong đó việc cúng đầy tháng cho các bé là cực kỳ quan trọng vì đây là bước khởi đầu đầu tiên trong cuộc đời của bé không những ra mắt tổ tiên dòng họ mà còn thể hiện lòng thành đối với các bậc bề trên như 12 mụ bà, 12 đức ông, xin thần linh tiếp tục phù hộ độ trì cho bé tiếp tục phát triển tốt. Vậy cách cúng đầy tháng cho bé gái được tổ chức vào ngày nào của tháng, cần chuẩn bị những lễ vật gồm những gì, các bài khấn bái như thế nào?… Tất cả sẽ được bật mí ngay trong bài viết này để các bậc cha mẹ chuẩn bị cúng đầy tháng cho con gái có thể tham khảo thực hiện lễ cúng mang lại may mắn cho con trong quá trình phát triển.Hãy cùng big.vn tham khảo ngay cách cúng đầy tháng cho bé gái đơn giản đầy đủ chi tiết nhất mang lại nhiều may mắn cho bé sau này. Nguồn: http://xoichecohong.vn/cach-cung-day-thang-cho-be-gai-don-gian-nhat/

<script src="https://gitlab.mpi-sws.org/snippets/70.js"></script> 44 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment